Hãy nhập mong muốn của bạnKết nối database thành công

select * from simso.sodidongchuan where simso.sodidongchuan.menh = "" and simso.sodidongchuan.mucgia = "" limit 10
Không có record nào